Hore Chcem predať telefón

Obchodné podmienky a ochrana súkromia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VÝKUP TOVARU CEZ www.vymenho.sk

(ďalej len „VOP pre výkup“)

 


 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim, ktorým je spoločnosť VymenHo s.r.o., so sídlom Okružná cesta 2336/66, 945 01 Komárno, IČO:  48270938, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č.39358/N (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim, ktorý môže byť fyzickou alebo právnickou osobou, a ktorej predmetom je odkúpenie tovaru od predávajúceho zo strany kupujúceho.  

   
 2. Predávajúcim je fyzická osoba, podnikateľ alebo obchodná spoločnosť, ktorá zašle kupujúcemu vyplnený formulár podľa čl. II. ods. 1. VOP.

   
 3. Právne vzťahy kupujúceho s predávajúcim, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

   
 4. Predávajúci zaslaním formulára kupujúcemu podľa čl. II. ods. 1. VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania formulára. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 


 

II. Kúpna zmluva

 1. V prípade záujmu ouzavretie kúpnej zmluvy predávajúci zašle kupujúcemu cez internetovú stránku www.vymenho.sk vyplnený formulár, v ktorom pravdivo a úplne uvedie tieto podstatné náležitosti:
  • meno a priezvisko, názov predávajúceho
    
  • obchodné meno a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko predávajúceho,
    
  • IČO, DIČ a IČ DPH predávajúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH,
    
  • telefonický kontakt a e-mail,
    
  • bankové spojenie a číslo účtu predávajúceho
    
  • návrh kúpnej ceny
    
  • informácie o ponúkanom tovare najmä, nie však výlučne, značku, druh/model tovaru, stav tovaru, zostávajúcu záručnú dobu, veľkosť pamäte a príslušenstvo k tovaru, prípadne chyby tovaru, ktoré boli odstránené, čas a miesto ich odstránenia, iné informácie o tovare a predchádzajúcich vlastníkoch, ktoré môže kupujúci požadovať od predávajúceho
    
  • forma odoslania tovaru v prípade uzavretia kúpnej zmluvy (poštou, kuriérom, osobný odber zo strany kupujúceho)

   (ďalej len „formulár“)
 2. Kupujúci posúdi informácie uvedené zo strany predávajúceho vo formulári v lehote 5 dní odo dňa doručenia formulára kupujúcemu a v uvedenej lehote o výsledku tohto posúdenia predávajúceho vyrozumie na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú vo formulári (ďalej len „vyrozumenie“). Pre vylúčenie pochybností, v prípade, ak kupujúci predávajúceho v lehote podľa tohto článku nevyrozumie, kúpnu zmluvu nemá záujem uzavrieť.
   
 3. V prípade, ak vyrozumenie kupujúceho podľa predchádzajúceho odseku tohto čl. II. VOP obsahuje súhlas s uzavretím Kúpnej zmluvy bez výhrad, odoslanie tohto typu vyrozumenia zo strany kupujúceho predávajúcemu je okamihom uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci vyrozumie predávajúceho s výhradami ohľadom ceny tovaru alebo inými výhradami ohľadom tovaru, kúpna zmluva v takomto prípade nie je uzavretá a je to priestor na ďalšie vyjednávanie medzi predávajúcim a kupujúcim až do vyrozumenia bez výhrad, resp. dohody oboch strán. 

III. Dodanie tovaru

 1. Tovar bude kupujúcemu dodaný spôsobom zvoleným predávajúcim vo formulári (poštou, kuriérom alebo osobným odberom zo strany kupujúceho). Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšom možnom čase, najneskôr do 10 dní od odoslania vyrozumenia bez výhrad, podľa čl. II. ods. 3 VOP. V prípade, ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar v tejto lehote, kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu.

   
 2. Prepravné náklady vo výške a v závislosti od zvoleného spôsobu prepravy znáša predávajúci.


 

IV. Platobné podmienky

 1. Kúpna cena bude predávajúcemu v prípade osobného odberu uhradená v hotovosti. V opačnom prípade (využitie doručovateľských služieb) bude kúpna cena uhradená na číslo účtu predávajúceho, a to do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet predávajúceho.
   
 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.


 

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Právo zmluvných strán na odstúpenie od zmluvy sa spravuje ust. § 344 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

   
 2. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy aj v prípade, ak predávajúci uviedol nepravdivé alebo neúplné informácie o tovare vo formulári. Predávajúci znáša v tomto prípade aj prepravné náklady kupujúceho súvisiace s odstúpením od zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá kupujúcemu týmto konaním predávajúceho vznikla.

   
 3. Odstúpením zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci je povinný tovar vrátiť predávajúcemu a predávajúci je povinný prevziať tovar späť. V prípade, ak už bola uhradená kúpna cena, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 5 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar na IBAN kupujúceho SK6883300000002300879415.

 

 

VI. Spracovanie osobných údajov

 1. Kupujúci zhromažďuje osobné údaje predávajúceho alebo štatutárneho orgánu predávajúceho výlučne za účelom uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim na odkúpenie tovaru. Kupujúci zodpovedá za to, že osobné údaje predávajúceho alebo štatutárneho orgánu predávajúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám a zaväzuje sa s poskytnutými osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

   
 2. Kupujúci zhromažďuje osobné údaje predávajúceho v tomto rozsahu: meno a priezvisko, názov, obchodné meno a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko predávajúceho, IČO, DIČ a IČ DPH predávajúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH, telefonický kontakt a e-mail.
   
 3. Predávajúci prijatím návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zároveň udeľuje súhlas na zhromažďovanie a spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu podľa bodu 7.2.
   

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP pre výkup. Kupujúci si splní povinnosť oznámiť zmeny VOP pre výkup predávajúcemu umiestnením nových VOP pre výkup na internetovej stránke elektronického obchodu kupujúceho.

   
 2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, sa riadia výlučne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. 

   
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči predávajúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.


 

 

V Bratislave, dňa 17. júna 2018

 

Podmienky ochrany osobných údajov

Vážený návštevník, s účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“). Prostredníctvom tohto dokumentu Vám chceme bližšie objasniť spôsob spracovania osobných údajov.

Kto sme a kde sa na nás môžete obrátiť?

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť VymenHo s.r.o., so sídlom Okružná cesta 2336/66, 945 01 Komárno, IČO: 48270938, zapísaná v Okresnom súde Nitra, odd. Sro, vl.č.39358/N (ďalej „Spoločnosť“ alebo “prevádzkovateľ”). 

V prípade otázok alebo pripomienok môžete kontaktovať Zodpovednú osobu prevádzkovateľa na emailovej adrese chris@vymenho.sk (Christopher Liebe) alebo telefonicky na čísle +421 911 071 995 .

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 1. Právo požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú: 
   

  Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: 

  • účely spracúvania;
  • kategórie dotknutých osobných údajov;
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
  • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
  •  
  • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. 

  Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.
 Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

  Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 2. Právo na opravu osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

   
 3. Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”):
   

  Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

  Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. 

  Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: 

  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo 
  • práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia; 
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebona preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov 
 4. Právo na obmedzenie spracúvania
   

  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie uvedeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 

  Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje predtým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 5. Právo na prenosnosť údajov
   

  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

  Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

  Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 6. Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva): 

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. 

  V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: 

  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78. 

  Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 8. Právo odvolať súhlas so spracúvaním: 

  V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

  Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

  • emailovou správou zaslanou na adresu chris@vymenho.sk (Christopher Liebe);
  • telefonicky na +421 911 071 995 alebo;
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálke uveďte text „ GDPR - odvolanie súhlasu “).

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Ako dlho sú ochovávané Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sú zlikvidované bezodkladne po vysporiadaní zmluvných záväzkov, účtovníctva a obchodnej agendy alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

V prípade záujmu o konkrétnej dĺžke uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktuje prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu. 

Náhodne získané údaje nie sú našou Spoločnosťou systematicky ďalej spracovávané. Ak je to možné, dotknutú osobu o náhodnom získaní údajov informujeme, poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi a po vyriešení situácie všetky náhodne získané údaje zlikvidujeme.

Záverečné ustanovania

Blog

Ako nainštalovať betu iOS 10 bez vývojárskeho účtu

Apple včera na WWDC predstavila novú verziu svojho mobilného operačného systému, iOS 10. Oficiálne vydanie systému je naplánované na jeseň tohto roku, vývojári ho však môžu testovať už teraz. V prípade, že nie ste vývojár, ale napriek tomu

iPhone 7 bez 3.5 mm konektora?

Poznámka: nasledovné informácie majú charakter špekulácií a nie sú potvrdené zo strany výrobcu.   iPhone 7 nebude mať 3.5 mm konektor pre slúchadlá Apple už viackrát preukázala, že sa nebojí ľudí sklamať v mene inovácie. Zo svojich produk

Viac z blogu